Nejnovější informace/Novinky

 


Oznámení:

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY NAJDETE NA ADRESE: www.zsjachymov.eu

 


 

 

 

 


 

 


 

Vážení rodiče,

 

tento týden jsem dostala nabídku od bývalé paní učitelky Mgr. L. Kulhavé, která pro žáky II. stupně naší školy otevírá Historický kroužek.  První schůzka tohoto kroužku se uskuteční 15. 9. v 16 hodin v muzeu.Kroužek je určen celkem pro 15 žáků 6. – 9. třídy. Kdo bude mít zájem, dostavte se do muzea a paní Mgr. L. Kulhavá předá přihlášku. Zároveň předáme informační letáček zájemcům v jednotlivých třídách.

 

         Chtěla bych touto cestou také poděkovat paní Mgr. L. Kulhavé za ochotu a nadšení při práci s dětmi.

 

                                                                                     Mgr. D. Nováková

 

 

Vážení rodiče,

 

         v pátek 9. 6. jsme ukončili příjem přihlášek do jednotlivých kroužků. Se zpracováním jsme čekali až do dneška 12. 9., protože se nám stalo, že někteří žáci, žákyně přihlášku zapomněli doma. Přihlášky zaevidujeme a předáme vedoucím kroužků. Ti si podle zájmu vyberou příslušný počet a vyrozumí rodiče. Kroužky na škole ZAČÍNAJÍ  PRACOVAT  od 3. října 2016.

 

         Přeji všem zájemcům, aby se jim v kroužku dobře pracovalo a splnilo se jejich očekávání.

 

                                                                                     Mgr. D. Nováková

 


 

Vážení rodiče, milí žáci,

i letos jsme pro Vás připravili výběr kroužků. Jejich seznam a přihlášku do daného kroužku naleznete v sekci Dokumenty – Školní rok 2016/17 ve spodní části našich webových stránek. Zde naleznete název kroužku, den i hodinu, kapacitu, pro které třídy je určen a vedoucího. Tištěnou přihlášku dostali naši žáci v pátek 2. 9. do vlastních rukou. Prosím o odevzdání třídním učitelům do pátku 9. 9. 2016.

Příspěvek na kroužek činí 50,- Kč za měsíc. Veškeré potřebné informace o zaplacení, naleznete také na přihlášce. Z tohoto příspěvku je hrazen veškerý didaktický a spotřební materiál daného kroužku, z příspěvku NEHRADÍTE PLAT VEDOUCÍHO KROUŽKU.

Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat všem vedoucím kroužků, ať se jedná o pedagogické či nepedagogické pracovníky. Všichni vedoucí věnují svůj čas ze svého osobního volna. Není povinností učitelů, aby nějaký kroužek vedli. Je to pouze na jejich dobrovolnosti a chuti pracovat se žáky i mimo svou pracovní dobu. To platí také o vedoucích kroužků, kteří nejsou pedagogy naší školy. Myslím si, že zájem podílet se na zájmové činnosti našich žáků z řad učitelů a ostatních pracovníků je letošní rok velký – 13 kroužků. Ještě jednou všem vedoucím VELKÉ DĚKUJI.

Milí žáci, plně doufám, že vás naše pestrá nabídka zaujala a že máte možnost si vybrat dle svých zájmů. Přeji vám, aby se vám práce v kroužcích líbila a plně vás naplňovala.

Vážení rodiče, doufám, že letošní pestrá nabídka zájmových kroužků Vás oslovila. Rádi bychom tuto nabídku ještě rozšířili. Uvítáme další spolupracovníky, vedoucí kroužků, kteří se s námi budou podílet na zájmovém vzdělávání žáků.

 

                                                                                  Mgr. Drahuše Nováková

                                                                                  ředitelka


 

Ředitelská volna ve školním roce 2016/2017

 

 

 

29.-30. září 2016                    - z organizačních důvodů (školení PO, inkluzivní vzdělávání                                             dle Vyhl. 27)

 

18. listopadu 2016                  - z organizačních důvodů (Školní parlament, občanské vzdělávání)


 

 Snímek školy ke stažení : Snímek školy

 


 

V souvislosti realizace některých legislativních změn od 1. 9. 2016 a z ustanovení §11 a §12 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyplývá součinnost mezi školou a  školním poradenským zařízením (ŠPZ).  ŠPZ při stanování podpůrných opatření pro zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků připravila tzv. Snímek školy, který obsahuje potřebné informace a údaje.

 


 

 ČTVRTEK 1. 9. 2016 V 8.00 HODIN 

ZAHÁJENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2016/2017

 

-         přivítání žáků a žákyň, nových žáčků první a přípravné třídy

 

-         představení pedagogického sboru

 

-         přivítání žáků, žákyň třídními učiteli ve svých kmenových třídách

 

-         konec vyučování po první vyučovací hodině

 

 


 
TŘÍDNÍ  SCHŮZKY
 

Pondělí   5. 9. 2016             od 16.00 hod. – 1. třída, přípravná třída

Středa 16. 11. 2016            od 16:00 hod. – I. st., od 16:30 hod. - II. st.

 

Středa 19. 04. 2017           od 16:00 hod. – I. st., od 16:30 hod -  II. st.

 

 


 
OSLAVY  500 LET  MĚSTA  JÁCHYMOVA

 

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci a žákyně,

 

ráda bych Vás pozvala v sobotu 20. srpna 2016 na průvod městem. Kdo budete mít čas a chuť přidat se k průvodu za naši školu a školku, velice rádi Vás přivítáme. Sraz máme v 9. 30 hod. u lázeňského domu Astoria.

 

 

Na setkání se těší                                                                                                                                                    Mgr. Drahuše Nováková

 

                                                        ředitelka školy a další zaměstnanci


 

 Včera 20. 6. v 10:15 hodin jsme dostali zprávu od paní učitelky Mgr. Eriky Krnáčové, že žáci naší školy dojeli do Weissenstadtu v pořádku !!

 

 


 

Pozvánka
schůzka rodičů – 1. třída  2016/2017  (Pokyny pro rodiče žáku 1. třídy - zde :  pokyny )

 

                         Dne  20 . 6.  2016   v 16:00 hodin se koná   informativní  schůzka   rodičů dětí nastupujících do první třídy ZŠ Jáchymov ve školním roce 2016/2017.

 

                                                                           Mgr. Jarmila  Bochenková

                                                                                     třídní učitelka

 

 

Pozvánka

schůzka rodičů – 0. třída  2016/2017 

 

           

 

                         Dne  22 . 6.  2016   v 16:00 hodin se koná   informativní  schůzka   rodičů dětí nastupujících do první třídy ZŠ Jáchymov ve školním roce 2016/2017.

 

                                                                                 Vladimíra Danyová

                                                                                     třídní učitelka

 


 

 

 

 

 

 

 


 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ

27. června 2016

ŠKOLNÍ AKADEMIE

od 9:00 hod pro žáky školy

od 16:00 hod pro rodiče a veřejnost

 

 

Vážení rodiče,

z důvodu školení a tvorby nového školního vzdělávacího programu vyhlašuji 29. 6. a 30. 6. 2016 ředitelské volno. Konec školního roku proběhne 28. 6. 2016, kdy žákům bude předáno vysvědčení.

         Chtěla bych Vás také pozvat na slavností předání vysvědčení našim „deváťákům“, které proběhne 28. 6. 2016 od 11:00 hod. na radnici v Jáchymově.

                                                                                                                            Mgr. Drahuše Nováková

                                                                                                                                  ředitelka školy

 

 

Fotografie z dění ve škole, můžete sledovat na našich facebookových stránkách: FCB Jáchymov        

 

 

Zápis do první třídy a přípravné třídy

 

Ve dnech 18. 1. a 25. 1. 2016 proběhl na naší škole ZŠ Marie Curie-Sklodowské v Jáchymově zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2016/2017.

 K zápisu se dostavilo v obou dnech 29 dětí.

Všechny děti se seznámily se svými budoucími učitelkami 1.třídy a přípravné třídy, s paní učitelkou  Mgr. Jarmilou Bochenkovou a  p. Vladimírou Danyovou.

Během zápisu budoucí žáci naší školy plnily jednotlivé úkoly zaměřené na hrubou motoriku, grafomotoriku, předčíselné představy, pravolevou orientaci a hlavně na správnou výslovnost jednotlivých hlásek.

Děti byly zvídavé a snažily se předvést co nejvíce svých dovedností. Za to byly odměněny pěknými dárečky.

Všechny děti odcházely spokojené se svými výkony a do školy se již těší.

 Zápis - výsledky

Soubory ke stažení:

 Zápis do 1. třídy

 Desatero pro rodiče

 Jak můžete pomoc svým dětem

Formuláře pro rodiče :

 Průzkum zájmů žáků

 Souhlas s pořizováním, používáním a zveřejňováním záznamů dítěte a zveřejňováním výtvarných či jiných prací dítěte.

 Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů

 Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova

 Žádost o uvolnění žáka z vyučování


 

Informace pro žáky 9. tříd - přijímací řízení na SŠ a gymnázia- soubor ke stažení zde: Výběr střední školy

 

Veškeré informace týkající se projektů naleznete v sekci školní projekty. Na webu lze také nalézt kontakty na konkrétní pedagogy (e-mailové adresy, telefony) a to ve spodním části hlavní stránky - zaměstnanci -. Ve spodní části lze také nalézt záložku dokumenty kde se nachází výroční zpráva aj.

 

Metodický pokyn k řešení pedikulózy (vší)

Upozornění pro rodiče - dětská lékařka

 

Září na základní škole

 

Prvního září nastoupilo do naší mateřské školy 63 dětí a na základní školu 176 žáků. Slavnostního zahájení se zúčastnila také paní místostarostka I. Štiková. Nejen žákům, ale také rodičům byl představen personál základní školy. Společně s paní místostarostkou jsme přivítali nastupující prvňáčky, kterých je 22 a žáčky přípravné třídy, kterých je 10.

 

Žákům jsme nabídli možnost navštěvovat kroužky, ať už zaměřené na sport, umění, astronomii, tanec, novinářskou či filmovou tvorbu. Máme radost, že všechny kroužky se setkaly se zájmem a mohly začít pracovat. Od začátku října bude probíhat na škole reedukace pro žáky se speciálními potřebami.

 

Během letních měsíců jsme požádali o dva dotační programy. V polovině září nám byla schválena tzv. Výzva 57. Je zaměřena na vybavení školní dílny – dřevo i kovo a na výuku anglického jazyka. Do všech šablon jsme se zapojili. Nyní již upravujeme prostory pro školní dílnu a žáci jsou postupně zapojovány do e-learningového vyučování AJ.

 

Druhý dotační program, který je zaměřený na rizikové chování, je předschválen. Již jsme navázali spolupráci se Záchranným kruhem v Karlových Varech, Policií Jáchymov a MS ČČK Ostrov, doufáme také ve spolupráci s Hasiči Jáchymov, které jsme ještě osobně neoslovili. Od konce října by měly na škole probíhat projektové dny, které budou zaměřeny na rizikové chování, první pomoc, požární ochranu, dopravní výchovu. Tyto dny by se měly uskutečňovat každý měsíc do konce školního roku.

 

                                                                                                                                                                                      Mgr. Drahuše Nováková

 

 

 

 

Vážení rodiče

          ráda bych na začátku nového školního roku přivítala naše stávající i nové žáky. Chtěla bych Vašim dětem popřát krásný a zábavný průběh školního roku.

          Na tento školní rok jsme si pro Vás připravili některé organizační změny. Naše řady opustili dva učitelé druhého stupně, jedna paní učitelka prvního stupně, jedna paní učitelka mateřské školy, některé paní asistentky a paní hospodářka. Chtěla bych jim ještě touto cestou poděkovat za práci, kterou věnovali škole.

          Nově jsme přijali jednu paní učitelku prvního stupně – speciální pedagožku, pana učitele druhého stupně, studujícího pedagogickou fakultu, slečnu asistentku a slečnu hospodářku školy. Některým stávajícím učitelům jsme navýšili pedagogický úvazek. Z těchto důvodů došlo k organizačním změnám, které najdete v dokumentu Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016.

          Pro žáky škola jsme si připravili řadu kroužků, na které se mohou přihlásit:

 

 1)      TVOŘÍLEK                                           vedoucí               p. Petra Prokůpková

 

2)      Floorball                                               vedoucí               p. Roman Kysilka

 

3)      Sborový zpěv                                        vedoucí               Bc. Kateřina Kalvasová

 

4)      Keramická dílna                                     vedoucí               p. Miroslav Dvořák

 

5)      Školní časopis                                       vedoucí               Bc. Aneta Kůsová

 

6)      Astronomický kroužek                             vedoucí               p. J. Maxa

 

7)      CURIE MOVIE                                       vedoucí               Bc. Aneta Kůsová

 

 Měsíční poplatek: 50,- Kč

 

           Přihlášku do zájmového útvaru i do školního klubu dostanou žáci na začátku školního ruku nebo je naleznete na našich internetových stránkách.

           Školní družina se ze suterénních prostor přestěhovala do přízemí. Žáci budou do školy chodit pouze hlavním vchodem, kde také bude umístěn zvonek pro školní družinu.

           Škola podala žádost o nové projekty a dotace:

 

  • Výzva č. 57 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – týká se otevření školních dílen a upevnění jazykových znalostí z anglického jazyka
  • Dotace o finanční prostředky na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování
  • Pokračování projektu „Škola dotykem“ a současně otevření projektu „Škola dotykem Academia“ pro další vzdělávání pedagogů.

 

Od 1. července jsem oficiálně jmenovaná ředitelkou základní školy. Mojí snahou je přispět k posílení spolupráce mezi žáky, pedagogy a rodiči, mezi vedením školy a zřizovatelem a dalšími partnery. Vybudovat moderní a kvalitní školu, kam se budou její absolventi rádi vracet a její současní žáci budou neradi odcházet.

 

          S přáním krásného školního roku      Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy

 


 

 

PECKA - Studium pro asistenty pedagoga  - 1-15-04 Studium pro asistenty pedagoga 

PECKA-Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s. již třetím rokem spolupracuje se společností Člověk v tísni v rámci projektu "Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný přístup ke vzdělávání"

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

"http://www.netkatalog.cz/firma/331665-zakladni-skola-marie-curie-sklodowske-a-materska-skola-jachymov-prispevkova-organizace/" 

cheap nfl jerseys wholesale cheap nba jerseys cheap air max 90 sale nike free 2.0 nike air max 2014 cheap nfl jerseys discount nfl jerseys cheap mlb jerseys online wholesale nba jerseys cheap nba jerseys air max 2014 online shop cheap air max sale 2014 nhl jerseys sale cheap nba jersesy wholesale nba jerseys custom nfl jerseys cheap football jerseys cheap baseball jerseys sale cheap mlb jerseys cheap nhl jerseys sale womens nike free nike free 5.0 womens shoes cheap nfl jerseys sale cheap nba jerseys wholesale discount nfl jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap mlb jerseys nfl jerseys wholesale cheap air max sale cheap nfl jerseys cheap mlb jerseys cheap nhl jerseys authentic nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys wholesale authentic cheap nfl jerseys buy nfl jerseys online 2014 cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys sale nfl football jerseys blog 2014 cheap nfl jerseys blog cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys buy cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys moncler jackets outlet buy moncler jackets online moncler outlet uk moncler men down jackets Moncler Ski Jackets Women Factory Price discount moncler jackets moncler women jackets buy cheap nfl jerseys nfl jerseys wholesale 2014 moncler jackets discount moncler jackets nfl jerseys store cheap nfl football jerseys wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys moncler jackets for man cheap moncler jackets sale chanel outlet online authentic chanel handbags moncler online store moncler kids jacket moncler outlet store moncler outlet usa authentic nfl jerseys cheap cheap nba jerseys cheap nhl jerseys air max 2014 sale chanel outlet store 2014 chanel bags outlet 2014 moncler jackets discount nfl jerseys cheap nba jerseys