Podpora žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávacího systému v lokalitě Jáchymov

Projekt OSF

 

https://granty.osf.cz/my/projekty/detail.php?id=219

Jméno:70981043
Nové heslo: skocr

 

Podpora žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávacího systému v lokalitě Jáchymov

Jedním z výrazných problémů většiny lokalit s výrazným zastoupením sociálně vyloučených osob je poměrně vysoké procento žáků, kteří předčasně opouštějí vzdělávací systém - tj. v průběhu docházky opakují jeden, popřípadě dva ročníky. Jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce se výrazně snižuje, stejně jako dlouhodobá zaměstnatelnost. Naše škola již několik let vytváří systém podpory těchto žáků vytvářením podmínek pro reedukaci a doučování. Tento projekt by pomohl vytvořit finanční zázemí pro realizaci práce s touto cílovou skupinou žáků.

 

Na počátku školního roku byli v každém ročníku vytipováni ohrožení žáci a následně byli zařazeni k jednotlivým pedagogům, kteří mimo rámec výuky s nimi individuálně pracují ( i s využitím nejmodernějších softwarových aplikací, moderních metod a forem práce). Finanční krytí těchto aktivit je do prosince 2013 zajištěno z RP MŠMT na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání. Od ledna 2014 (po ukončení RP) hledáme další finanční zdroje. Zapojením do uvedené výzvy jsme schopni zajistit kontinuální pokračování uvedených aktivit. Smysluplnost záměru je potvrzena několikaletým výzkumem, který dokládá meziroční poklesy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávacího systému v Jáchymově.

 

Výrazně snížit procento neúspěšných a ohrožených žáků (za ty považujeme žáky s hodnocením nosných předmětů na stupni dostatečný). Sledované procento neúspěšných každoročně klesá – systémem přijatých opatření došlo poslední dva roky k naprosté eliminaci propadajících ve třídách 1. – 5. ročníků a ve třídách 6. – 9. ročníku došlo k poklesu o 30%. Cílem je tedy další snižování propadající ch žáků ve třídách 6.- 9. ročníku a postupné snižování procenta ohrožených žáků ve všech třídách školy. Tím se výrazně zvýší možnost uplatnitelnosti našich žáků ve středním stupni vzdělávání.

 

Základními ukazateli (indikátory úspěšnosti projektového záměru) budou jednak počty podpořených dětí-žáků, jednak počty úspěšných na konci školního roku. K datu pololetní pedagogické rady, která je také radou klasifikační, budou stanoveny výchozí ukazatele plánované cílové skupiny (CS) žáků (bude se jednat cca o 25 žáků 1. – 9. ročníku školy). Na konci druhého pololetíbudou tyto ukazatele porovnány se závěrečnými výsledky žáků CS. Jejich porovnáním bude možné stanovit celkovou úspěšnost projektu. 

 

Potřebnost realizace projektu právě v tomto okamžiku je dána naprosto tristním stavem v oblasti zaměstnanosti žáků, kteří mají neukončené základní vzdělání, popřípadě nedokončené střední vzdělání. Jedná se o celokrajský (podle našeho názoru celorepublikový) problém, jehož řešení není možné odkládat. Nejdůležitější úlohu v řešení problému mají základní školy. Zvolený způsob řešení vychází z jednoznačně pozitivních zkušeností předkladatele s tímto systémem.

 

Při řešení tohoto problému sehrávají důležitou roli terénní pracovníci společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Na základě dlouhodobých pevných vazeb mezi školou a touto o.p.s. vstupují terénní pracovníci do přímého kontaktu s rodiči ohrožených žáků a pomáhají je přesvědčit o smysluplnosti reedukačních a doučovacích aktivit, které škola v rámci projektu nabízí a dále bude nabízet. Významnou roli v realizaci budou hrát také pedagogické pracovnice školního klubu – nové organizační součásti školy.

 

Překážky v přímé realizaci projektu mohou podle našich zkušeností vytvářet hlavně rodiče žáků. Ti mají minimální motivaci podporovat aktivity školy v této oblasti. Proto je pro nás tak důležitá spolupráce  se společností Člověk v tísni, o.p.s.

 

Plánované aktivity lze rozdělit do 2 základních skupin a několika dílčích podskupin.

První dominantní aktivitou budou reedukační aktivity. Ty jsou zaměřeny na nemalou skupinu dětí/žáků, kteří trpí některou ze specifických vývojových poruch, jejichž dopad na jejich vzdělávání je nezanedbatelný. Metody a formy reedukace jsou součástí individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých žáků a doporučované reedukační aktivity jsou konzultovány se speciálním pedagogem a psychologem.

Druhou dominantní aktivitou je doučování. To je zaměřeno na žáky bez SVP, kteří z důvodů dlouhodobých absencí ztrácejí kontakt s výukou a sami nejsou schopni časovou ztrátu vyrovnat. Zde nastupují učitelé odborných předmětů a asistentky pedagoga, kteří vlastní doučování realizují.

Dílčí podskupiny aktivit souvisejí se specifiky uváděných náprav – modifikací individuálních reedukací a doučování jsou skupinové formy práce s dětmi/žáky, využívání testovacích softwarových aplikací,…

 

Celková strategie projektu je provázána s dlouhodobou koncepcí rozvoje školy jako celku a s dlouhodobými strategiemi v jednotlivých sledovaných oblastech. Všechny plánované aktivity jsou propojeny se systémem zájmových aktivit dětí, které na tuto doplňkovou vzdělávací oblast navazují. V rámci činnosti školního klubu a školní družiny jsou vytvořeny funkční modely přípravy dětí na vyučování s možností využití špičkové techniky a vysokorychlostního internetu. Žáci, kteří budou zapojeni do reedukačních a doučovacích aktivit, mohou navázat na přípravu na vyučování a následně na některou zájmovou aktivitu, která je naprosto bezplatně poskytována všem žákům školy. Propojením těchto tří systémů práce s dětmi jsme schopni vytvořit podmínky, které umožní částečně nahradit chybějící podporu ze strany rodin.

 

Inovativnost projektu spočívá v přímém propojení nezávisle fungujících aktivit. Nejedná se tedy o jednorázové aktivity, které jsou nastartovávány a ukončovány v závislosti na jednorázových finančních zdrojích, ale jsou součástí dlouhodobě fungujících systému, který byl vytvořen před pěti lety v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov – Mosty (v rámci opatření 1.2 1.GG KK v rámci OP VK) a rozvinut v průběhu realizace projektu Transformace Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov na školu inkluzivního typu (v rámci opatření 1.2 2 GG KKv rámci OP VK) a dále udržován prostřednictvím rozvojových programů MŠMT, do kterých se školy cyklicky hlásí.

 

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, nejedná se o projekt, který by byl časově omezen na dobu vlastní realizace. Projekt je koncipován jako kontinuální pokračování již vytvořených a do konce roku 2013 zajištěných aktivit, jejichž udržitelnost bude zajišťována nejméně do poloviny roku 2015, kdy počítáme se vstupem školy do některé z výzev OP VVV v rámci 3. operačního období. Do jeho plánovaného rámce chceme uvedené aktivity zakomponovat. S finálními výstupu bude škola dlouhodobě pracovat – výstupy budou součástí vstupní analýzy nového školního roku 2014/2015.

 

Komunikace s cílovou skupinou žáků bude realizována dvěma způsoby. Jednak prostřednictvím přímého kontaktu s rodiči koncem měsíce listopadu, kdy na třídních schůzkách budou rodiče informováni o projektovém záměru a realizaci dílčích aktivit. Komunikace s rodiči bude spoluzabezpečována prostřednictvím terénních pracovníků spol. Člověk v tísni. Komunikace s žáky bude probíhat v individuální rovině, kdy dominantní roli sehrají jednak třídní učitel, jednak učitelé odborných předmětů, kteří budou aktivity realizovat. Základní publicita bude zajištěna prostřednictvím webových stránek www.zsjachymov.cz . Na nich bude umístěn proklik na stránky donátora – Nadaci OSF, jednak na samostatnou složku stránek, kde jsou publikovány informace o jednotlivých projektech, do kterých je škola zapojena. Souběžně budou informace o realizaci projektu a o donátorovi zveřejňovány v Jáchymovském zpravodaji (lokální měsíčník). V rámci pravidelných vystoupení v Českém rozhlasu Plzeň (pracoviště Karlovy Vary) chceme o zapojení a o výzvě OSF informovat občanskou veřejnost Karlovarského a Plzeňského kraje.

 

Vlastní realizace projektu bude zahájena první pracovní týden ledna 2014. Aktivity budou rozloženy do šesti následujících měsíců a ukončeny na počátku třetí dekády měsíce června 2014. Formálně bude projekt vymezen daty 6.leden 2013 – 20.červen 2014. Jednotlivé aktivity budou probíhat naprosto kontinuálně v systému, který je již ověřen.

 

Garanty (koordinátory) plánovaných aktivit budou Bc.Martin Koky a p.Aneta Kůsová.

Na realizaci KA reedukace a doučování se budou podílet : Mgr.Jarmila Bochenková, Mgr.Ladislava Kulhavá a Mgr. Olga Ševčíková.

Na realizaci KA doučování se budou podílet: Mgr. Petr Jabůrek, Mgr. Eva Timárová, Mgr.Eva Fousová.

 

 

Jak vyplývá z dikce žádosti, je oblast, kterou chceme projektem podporovat, oblastí s velkou prioritou a škola se jí bude dlouhodobě věnovat. Pomoc  Nadace OSF by mohla mít obdobnou podobu, jaká byla zvolena v této výzvě – orientovaná by mohla být na nákup speciálních pomůcek potřebných zvláště pro reedukační aktivity.

 

 

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, nejedná se o projekt, který by byl časově omezen na dobu vlastní realizace. Projekt je koncipován jako kontinuální pokračování již vytvořených a do konce roku 2013 zajištěných aktivit, jejichž udržitelnost bude zajišťována nejméně do poloviny roku 2015, kdy počítáme se vstupem školy do některé z výzev OP VVV v rámci 3. operačního období. Do jeho plánovaného rámce chceme uvedené aktivity zakomponovat. S finálními výstupy bude škola dlouhodobě pracovat – výstupy budou součástí vstupní analýzy nového školního roku 2014/2015, která bude používána jako základ analýzy potřeb do podávaných projektů v rámci ESF

 

Překážky v přímé realizaci projektu mohou podle našich zkušeností vytvářet hlavně rodiče žáků. Ti mají minimální motivaci podporovat aktivity školy v této oblasti. Proto je pro nás tak důležitá spolupráce  se společností Člověk v tísni, o.p.s., proto stále hledáme cesty jak „vtáhnout“ rodiče do přímé spolupráce se školou. Výraznou pomocí se stal právě ukončený projekt školy v rámci výzvy č.37 OP VK – Ipo MŠMT „Systém individuálního vzdělávání…“ do kterého byli vřazeni také rodiče našich žáků. Prostřednictvím vstupu do tohoto projektu se podařilo vztahy mezi školou a rodiči mírně zintenzivnit..

 

Inovativnost projektu spočívá v přímém propojení nezávisle fungujících aktivit. Nejedná se tedy o jednorázové aktivity, které jsou nastartovávány a ukončovány v závislosti na jednorázových finančních zdrojích, ale jsou součástí dlouhodobě fungujících systému, který byl vytvořen před pěti lety v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov – Mosty (v rámci opatření 1.2 1.GG KK v rámci OP VK) a rozvinut v průběhu realizace projektu Transformace Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov na školu inkluzivního typu (v rámci opatření 1.2 2 GG KK v rámci OP VK) a dále udržován prostřednictvím rozvojových programů MŠMT, do kterých se škola cyklicky hlásí.

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace s cílovou skupinou žáků bude realizována dvěma způsoby. Jednak prostřednictvím přímého kontaktu s rodiči koncem měsíce listopadu, kdy na třídních schůzkách budou rodiče informováni o projektovém záměru a realizaci dílčích aktivit. Komunikace s rodiči bude spoluzabezpečována prostřednictvím terénních pracovníků spol. Člověk v tísni. Komunikace s žáky bude probíhat v individuální rovině, kdy dominantní roli sehrají jednak třídní učitel, jednak učitelé odborných předmětů, kteří budou aktivity realizovat. Základní publicita bude zajištěna prostřednictvím webových stránek www.zsjachymov.cz . Na nich bude umístěn proklik na stránky donátora – Nadaci OSF. Odkaz bude dále umístěn  na samostatné složce stránek, kde jsou publikovány informace o jednotlivých projektech, do kterých je škola zapojena. Souběžně budou informace o realizaci projektu a o donátorovi zveřejňovány v Jáchymovském zpravodaji (lokální měsíčník). V rámci pravidelných vystoupení v Českém rozhlasu Plzeň (pracoviště Karlovy Vary) chceme o zapojení a o výzvě OSF informovat občanskou veřejnost Karlovarského a Plzeňského kraje.

 

Prostřednictví p.Karin Marques - prostřednictvím e-mailové zprávy a z jednání platformy ŠIKK Karlovarského kraje.

 

Jak vyplývá z dikce žádosti, je oblast, kterou chceme projektem zajišťovat, oblastí s prioritou a škola se jí bude dlouhodobě věnovat. Pomoc Nadace OSF by mohla mít obdobnou podobu, jaká byla zvolena v této výzvě – orientovaná by mohla být na nákup pomůcek.

cheap nfl jerseys wholesale cheap nba jerseys cheap air max 90 sale nike free 2.0 nike air max 2014 cheap nfl jerseys discount nfl jerseys cheap mlb jerseys online wholesale nba jerseys cheap nba jerseys air max 2014 online shop cheap air max sale 2014 nhl jerseys sale cheap nba jersesy wholesale nba jerseys custom nfl jerseys cheap football jerseys cheap baseball jerseys sale cheap mlb jerseys cheap nhl jerseys sale womens nike free nike free 5.0 womens shoes cheap nfl jerseys sale cheap nba jerseys wholesale discount nfl jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap mlb jerseys nfl jerseys wholesale cheap air max sale cheap nfl jerseys cheap mlb jerseys cheap nhl jerseys authentic nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys wholesale authentic cheap nfl jerseys buy nfl jerseys online 2014 cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys sale nfl football jerseys blog 2014 cheap nfl jerseys blog cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys buy cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys moncler jackets outlet buy moncler jackets online moncler outlet uk moncler men down jackets Moncler Ski Jackets Women Factory Price discount moncler jackets moncler women jackets buy cheap nfl jerseys nfl jerseys wholesale 2014 moncler jackets discount moncler jackets nfl jerseys store cheap nfl football jerseys wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys moncler jackets for man cheap moncler jackets sale chanel outlet online authentic chanel handbags moncler online store moncler kids jacket moncler outlet store moncler outlet usa authentic nfl jerseys cheap cheap nba jerseys cheap nhl jerseys air max 2014 sale chanel outlet store 2014 chanel bags outlet 2014 moncler jackets discount nfl jerseys cheap nba jerseys